Tvistelösning

utbildning entreprenadjuridik

Tvistelösning

Ett av våra kärnområden är kommersiell tvistelösning med särskild inriktning mot teknikintensiva tvister. Med teknikintensiva tvister menar vi tvister där tekniken är nära sammanflätad med juridiken, till exempel tvister hänförliga till entreprenader, dammar, vattenkraftverk, vindkraftverk, andra tekniskt komplicerade anläggningar, broar, infrastruktur, sprängmedel, entreprenadmaskiner, felprojekteringar i byggprojekt etc. I dessa tvister ställs särskilt stora krav på att advokater och tekniker/sakkunniga arbetar nära varandra och att tekniska aspekter “översätts” till juridik på ett korrekt sätt. Detta arbetar vi med dagligen.

Vi företräder regelbundet klienter i allmän domstol och i skiljenämnder. Ofta kopplas vi in före processerna för att analysera förutsättningarna för process och biträda i utomrättsliga förhandlingar.