Sven Albinsson

utbildning entreprenadjuridik

Sven Albinsson

Kontaktuppgifter

Sven Albinsson
Advokat / delägare
Telefon: +46760 – 51 74 18
E-post: sven.albinsson@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2015 − Advokat och delägare, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2011 – 2015 − Advokat, Foyen Advokatfirma (advokat sedan 2012)
  • 2009 – 2011 − Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
  • 2008 – 2009 − Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

Akademisk examen

  • 2008 fil. kand. företagsekonomi Lunds universitet
  • 2008 jur. kand. Lunds universitet

Om Sven

Sven är advokat med specialisering inom entreprenadrätt, konsultjuridik, tvistelösning och kommersiell avtalsjuridik. Han har stor erfarenhet inom entreprenadrätt och företräder löpande företag, organisationer och offentliga organ i entreprenad- och konsulttvister. Sven arbetar även regelbundet med byggsektorns avtalsjuridik, då han ofta biträder beställare och entreprenörer med avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Sven är verksam som advokat i Stockholm och övriga delar av landet. Han anlitas regelbundet som föreläsare i entreprenadjuridik, avtalsrätt, konsulträtt, m m.

Sven avlade år 2008 dubbelexamen inom juridik och ekonomi vid Lunds universitet. Han arbetade därefter en kortare tid med företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt vid annan advokatbyrå, varefter han övergick till tingstjänstgöring vid allmän domstol.

Sedan början av 2011 har Sven arbetat som advokat med inriktning mot entreprenadrätt, konsulträtt och byggsektorns avtalsjuridik. Sven har även arbetat med kommersiell avtalsrätt och tvister inom energisektorn.

Beskrivning av uppdrag inom entreprenadjuridik

Det är viktigt med juridiskt stöd redan vid upphandling av en entreprenad eftersom det är då man kan identifiera och hantera de juridiska risker som alltid finns. Ur ett beställarperspektiv krävs ofta entreprenadjuridisk rådgivning kring upphandlingsform och anpassning av entreprenadavtalet för det specifika projektet. Varje entreprenad är till stor grad individualiserad med egna kritiska moment och därför kan branschens vanligaste standardavtal sällan kan användas utan förändringar.

Entreprenadjuridiken är komplicerad och det är lätt att trampa fel. Ur entreprenörens perspektiv kan det ibland vara en billig försäkring att låta advokat granska entreprenadavtalet innan man skriver under. Det förekommer till exempel skrivningar i beställares utkast till entreprenadavtal som inte harmoniserar med entreprenadjuridiken eller som får helt oväntade konsekvenser för entreprenören. Det kan handla om avtalsmekanismer som inte hänger ihop med entreprenadavtalets övriga juridik eller som kraftigt förskjuter juridiska risker från beställaren till entreprenören. Under produktionsfasen i entreprenad är det också vanligt att det blir fel i den del av entreprenadjuridiken som rör ÄTA-arbeten. Tempot är ofta högt och det är då lätt att missa fristerna och juridiken. Är olyckan väl framme och beställaren inte vill betala, uppstår frågan om invändningen håller juridiskt. Som tur är går det i många fall ändå att hantera en sådan situation så att entreprenören får betalt.

Under pågående entreprenad finns ofta behov av löpande entreprenadjuridisk rådgivning. Det kan till exempel handla om att bedöma om entreprenören har rätt till ersättning för ÄTA-arbeten, har rätt till tidsförlängning, eller avtalstolkningsfrågor när parterna har olika uppfattning, m m. I många fall finns också behov av att arbeta proaktivt med att positionera klienten inför en eventuell slutförhandling eller tvist, så att klienten kommer i en bättre juridisk position. Entreprenadrättsliga tvister kräver ofta rådgivning på ett tidigt stadium kring hur bevisning kan säkras.