Sven Albinsson

Sven Albinsson

Kontaktuppgifter

Sven Albinsson
Advokat / delägare
Telefon: +46 (0)760 – 51 74 18
E-post: sven.albinsson@wa-advokat.se

Yrkesbakgrund

  • 2015 − Advokat och delägare, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2011 – 2015 − Advokat, Foyen Advokatfirma (advokat sedan 2012)
  • 2009 – 2011 − Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
  • 2008 – 2009 − Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

Utbildning

  • 2008 fil. kand. företagsekonomi Lunds universitet
  • 2008 jur. kand. Lunds universitet

Om Sven

Sven är advokat med specialisering inom entreprenadrätt, konsultjuridik, tvistelösning och kommersiell avtalsjuridik. Han har stor erfarenhet inom entreprenadrätt och företräder löpande företag, organisationer och offentliga organ i entreprenad- och konsulttvister. Sven arbetar även regelbundet med byggsektorns avtalsjuridik, då han ofta biträder beställare och entreprenörer med avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Sven är verksam som advokat i Stockholm och övriga delar av landet. Han anlitas regelbundet som kursledare i entreprenadjuridik, avtalsrätt, konsulträtt, m m.

Sven avlade år 2008 dubbelexamen inom juridik och ekonomi vid Lunds universitet. Han arbetade därefter en kortare tid med företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt vid annan advokatbyrå, varefter han övergick till tingstjänstgöring vid allmän domstol.

Sedan början av 2011 har Sven arbetat som advokat med inriktning mot entreprenadrätt, konsulträtt och byggsektorns avtalsjuridik. Sven har även arbetat med kommersiell avtalsrätt och tvister inom energisektorn.

Beskrivning av uppdrag inom entreprenadjuridik

Ibland är det viktigt med juridiskt stöd redan vid upphandling av en entreprenad. Det är då man på bästa sätt kan identifiera och hantera de risker som alltid finns. Ur ett beställarperspektiv krävs ofta entreprenadjuridisk rådgivning kring upphandlingsform och anpassning av entreprenadavtalet för det specifika projektet. Varje entreprenad är till stor grad individualiserad med egna kritiska moment och detta får till konsekvens att branschens vanligaste standardavtal sällan kan användas utan justeringar. Några exempel på frågor att fundera igenom kan vara: Vad ska prioriteras; tid, kvalitet eller pris? Är det aktuellt med incitament för entreprenören? Vilken prissättningsmodell är lämplig? Hur ska projekteringsansvaret fördelas och vad får det för juridiska konsekvenser? Hur kan entreprenadens omfattning ringas in på ett tydligt sätt? Är partnering ett alternativ? Ofta finns det också juridiska problem som riskerar att drabba den specifika entreprenaden, till exempel risk för att ett visst hinder inträffar, och i så fall bör frågan hanteras i entreprenadavtalet.

Ur entreprenörens perspektiv kan det ibland vara en billig försäkring att låta advokat granska entreprenadavtalet innan man skriver under. Det förekommer skrivningar i beställares utkast till entreprenadavtal som inte harmoniserar med entreprenadjuridiken eller som kan få oväntade konsekvenser. Det kan till exempel handla om avtalsmekanismer som kraftigt rubbar avtalsbalansen eller inte hänger ihop med entreprenadavtalets övriga juridik.

Under pågående entreprenad finns ofta behov av löpande entreprenadrättslig rådgivning. Det kan till exempel handla om att bedöma om entreprenören har rätt till ersättning för ÄTA-arbeten, har rätt till tidsförlängning, eller avtalstolkningsfrågor när parterna har olika uppfattning. I många fall finns också behov av att arbeta proaktivt med att positionera klienten inför en eventuell slutförhandling eller tvist, så att klienten kommer i en bättre juridisk position. Entreprenadrättsliga tvister kräver ofta rådgivning på ett tidigt stadium kring hur bevisning kan säkras. Det är också viktigt att inte missa någon av de många fristerna i de vanligaste standardavtalen.