Advokat entreprenadrätt- och konsulträtt

Vi hjälper gärna till i ett tidigt skede av byggprocessen, oavsett om det rör Dig som beställare eller Dig som entreprenör. Det är då man på bästa sätt kan identifiera och hantera de risker som alltid finns i byggprojekt.

För Dig som beställare kan vi till exempel bistå med rådgivning kring upphandlingsform och anpassning av entreprenadavtalet för det specifika projektet. Vi vet att varje projekt till stor grad är individualiserat med egna kritiska moment och detta får till konsekvens att branschens vanligaste standardavtal sällan kan användas utan justeringar. Några exempel på frågor att fundera igenom kan vara: Vad ska prioriteras; tid, kvalitet eller pris? Vilken prissättningsmodell är lämplig? Hur ska projekteringsansvaret fördelas? Hur kan entreprenadens omfattning ringas in på ett tydligt sätt? Är partnering ett alternativ?

För Dig som är entreprenör kan vi bistå med granskning av förfrågningsunderlag och avtalsutkast, för att identifiera risker och klarlägga behovet av förändringar. Vi vet av erfarenhet att det ofta förekommer skrivningar i entreprenadavtal som kan få stora, och ibland för entreprenören oväntade, konsekvenser och av just denna anledning anlitas vi regelbundet av entreprenörer för avtalsgranskning under upphandlingsskedet.

Under entreprenadtiden agerar vi ofta bollplank åt våra klienter, såväl till beställare som entreprenörer. Vi bedömer till exempel om entreprenören har rätt till tidsförlängning, möjligheterna till framgång med ÄTA-krav och hur avtalet ska tolkas i delar där parterna har olika uppfattning. Om en tvist är nära förestående bistår vi med rådgivning om hur bevisning kan säkras på bästa sätt och hur Du bör agera i förhandlingarna. Om Du vill kan vi även sköta förhandlingarna åt Dig.


Utbildning och branschspecifika kurser