Fortsättningskurs i entreprenadjuridik

Fördjupningskursen i entreprenadjuridik riktar sig mot deltagare med viss erfarenhet av bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, där syftet är att förmedla djupare kunskaper i entreprenadrätt och kunskap om hur man agerar för att förebygga och hantera tvistesituationer.
Innehållet fokuseras på händelser som – med hänsyn till regleringarna i AB 04/ABT 06 – kan ha kostnadspåverkan. De teoretiska avsnitten varvas med praktiska övningar i form av – i huvudsak – rättsfallsbaserade frågor. Utrymme ges för deltagarnas egna frågor. Utöver de rättsfallsbaserade frågorna tas upp eventuella nya och relevanta rättsfall.

Målet med kursen är att man som deltagare ska få fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06, bli medveten om risker och fallgropar vid kontraktsskrivning och förebygga och hantera tvistesituationer. Allt för att kunna ta tillvara sin rätt och undvika tvister. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om AB 04/ABT 06.

Fortsättningskursen i entreprenadjuridik behandlar bland annat:

- Åtagandets omfattning, tolkning av kontraktshandlingar

- Kalkylförutsättningar

- Formaliteter och praktisk hantering av förändringar av projektet pga ÄTA, hinder, störningar etc

- Ekonomiska konsekvenser av skilda händelser

- Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd i entreprenader

- Tvistehantering i korthet

Vid en företagsintern kurs kan innehållet anpassas efter önskemål. Den kan exempelvis behandla frågeställningar utifrån interna doku¬ment, såsom tillämpade kontrakt, AF-del, avvikelserapporter etc.Förutsättningar

Kursen riktar sig till dig som har viss erfarenhet av entreprenadjuridk. Du bör ha gått en grundkurs men det är inte ett måste.


Kurslängd

Kursen omfattar en utbildningsdag.Boka kurs