Leonie Selting

Leonie Selting

Leonie är sedan januari 2019 delägare och verksam i Wollsén Albinsson Advokatbyrå. Leonie har arbetat med skatte-, moms- och redovisningsfrågor i drygt 20 år. Leonie har sin skatterättsliga specialisering mot fastighetsbranschen där hon arbetar med skatte- och momsfrågor kring fastighetstransaktioner (paketerade och icke paketerade), projektfastigheter, tredimensionell fastighetsindelning, fastighetsindelning, lokaluthyrning, entreprenad, exploatering och utveckling av mark med mera. Vidare arbetar hon med skatte- och momsfrågor i samband med vård, omsorg, skola i kommunal/statlig eller privat regi och vid investeringar och löpande förvaltning.

Hos Wollsén Albinsson Advokatbyrå ingår Leonie i vår fastighetsgrupp som har stor erfarenhet av att biträda såväl svenska som utländska klienter i olika skattefrågor kring köpcentrum samt vid upprättande av olika avtal. Leonie tar hand om planerings- och strategifrågor för skatt, moms och redovisning samt hjälper till med att reda ut skatte- och momsfrågorna. Vidare hanterar hon kontakter med Skatteverket och ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Leonie hjälper också till med hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna och likviditetsplanering i bolagskoncerner, där Excel används som verktyg – se mer om verktyget nedan under Arbetsområden. Leonie håller också kurser i skatt och moms, se fliken skatterätt.

Kontaktuppgifter

Leonie Selting
Advokat / Delägare
Telefon: +4670 249 01 00
E-post: leonie.selting@wa-advokat.se

Arbetsområden

Skatte- och redovisningsregler med specialisering mot fastighetsbranschen; vilket innefattar frågor gällande paketeringar och byggnadsrörelse, ränteavdragsbegränsning, koncernbeskattning, uppskjuten skatteskuld och skattefordran, IFRS (särskilt hantering av hyresavtal med anledning av IFRS 16), K2, K3, lokalmoms inkluderande lokalmoms i blandad verksamhet, moms i uppförandeskede, investeringsmoms, byggmoms, projekteringsmoms, m.m.

Internationell skatterätt; ”International Tax Law and VAT”.

English

Leonie Selting has been working mainly with tax and VAT matters related to Real Property; Swedish and International tax cases involving tax, VAT and legal issues related to business and Real Property. She has been working with most tax matters that can arise when running a Swedish Company and running multinational Company Groups. Leonie Selting concentrates on tax and VAT questions related to Real Property, intra group transactions, selling and buying line of business, and any tax and VAT matters in connection to running international Companies.

Akka, vårt Excelstöd för hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna som gäller från 2019, inkomstskatt

Sedan tidigare finns i Sverige så kallade riktade regler som helt omöjliggör avdrag för vissa typer av räntekostnader som betalas mellan företag i intressegemenskap. Dessa regler finns fortfarande kvar, om än i något modifierad form. Utöver dessa har man nu i Sverige från 1 januari 2019 infört regler som mer generellt begränsar bolagens avdragsrätt för räntekostnader. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna kan förenklat sägas träffa räntekostnader som tidigare var skattemässigt avdragsgilla. Om dessa räntekostnader är högre än företagets skattepliktiga ränteintäkter säger man att företaget har ett negativt räntenetto. Avdragsrätten för detta så kallade negativa räntenetto kan komma att begränsas med de nya reglerna.

De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna är snårigt skrivna och svåra att tillämpa. Leonie har tillsammans med medarbetare utvecklat en Excelmodell, “Akka”, som hjälper er att beräkna maximalt möjliga ränteavdrag inom koncernen och hjälper er att fördela och utnyttja dem mellan bolagen inom koncernen på rätt sätt. Excelmodellen hjälper er också att beräkna vilken nivå lämnade eller mottagna koncernbidrag ska ha för optimalt skatteutfall, eller för önskad effekt inom koncernen. Modellen kan också hjälpa er att göra prognoser över framtida skatteutfall och andra effekter. Akka kan exempelvis användas som verktyg för att planera hur bolaget eller koncernen bäst ska investera i framtiden – ska investeringar bäst göras genom direkt avdragsgilla reparationer eller genom ny-, till- och ombyggnad med framtida skattemässiga avdrag i form av värdeminskningsavdrag? Leonie hjälper er att anpassa Akka till ert bolag eller hela koncernen, efter era behov och önskemål, så att ni enkelt kan hantera och överblicka effekterna av ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Yrkesbakgrund

  • 2019 – Wollsén Albinsson Advokatbyrå
  • 2008 – 2018, advokat och innehavare, Advokatbyrån Selting Tax Law AB
  • 2006 – 2008, advokat och delägare, Andersson & Öberg Advokatfirma HB
  • 2002 – 2006, Skattekonsult, PwC
  • 2001, Kundekonom; skatterådgivning och arbete med löpande bokföring och bokslut för fastighetsägare, Skogssällskapets Förvaltning AB
  • 1997 – 2001, Skattehandläggare och sekreterare i skatteutredning, Skatteverket och Riksskatteverket

Utbildning

  • 1997, Jur. kand., Stockholms Universitet
  • 2000, Grundutbildning i företagsekonomi inom ramen för Ekonomlinjen, Stockholms universitet

Därutöver studier i programmering (skriva kod), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

Publicerade artiklar och skrifter

Fastighetsnytt 1 juli 2019: Vad menas med Co-living?
Länk till artikel Länk till pdf

Fastighetsnytt (Bonnier 2018): Boken Fastighetsekonomi och fastighetsrätt i fastighetsnomenklatur; medförfattare till kapitel 21: Fastighetsöverlåtelse genom bolag

Tidningen Balans 2017: Finansdepartementets förslag: Strängare skatteregler än vad EU kräver
Länk till artikel Länk till pdf

Fastighetsnytt 2017: Köpeskillingsberäkning paketerad fastighet och K2/K3
Länk till pdf

Tidningen Resultat 9/2017: Varför ska Sverige ha strängare skatteregler än EU kräver?
Länk till pdf

Fastighetsnytt 2017: Momsregler vid uthyrning av lokaler
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Tidningen Balans 2016: Nytt fastighetsbegrepp inom EU – nu föreslås ändringar i den svenska momslagen
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Tidningen Balans 2015: Uppskjuten skatteskuld, hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av ”förpackad” fastighet?
Länk till artikel ꟾ Länk till pdf

Tax Planning International 2012: The implications of Ampliscientifica for VAT groups in the EU
Länk till pdf

Skattenytt 2011: Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning
Länk till pdf

Skattenytt 2011: Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt
Länk till pdf

Dagens Industri Debatt 20/5 2010: Skattehandläggarna lever inte upp till målen
Länk till pdf

Dagens Industri Debatt 29/4 2010: Ge Skatteverket en ny kultur
Länk till pdf

Fastighetsnytt 2010: Obligatorisk momsplikt på lokaler
Länk till pdf

Fastighetsnytt 2010: Nytt momsförslag inget dråpslag för hyresgäster utan avdragsrätt
Länk till pdf

Skattenytt 2010: Replik – mervärdesskattegrupper
Länk till pdf

Skattenytt 2010: Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen
Länk till pdf

Skattenytt 2009: Beräkning latent skatt HB/KB med fastighet
Länk till pdf

Svensk Skattetidning 1998: Ett utvidgat näringsbegrepp – om F-skatteutredningen och RSV Rapport 1998:4
Länk till pdf