Kurs i entreprenadbesiktning

utbildning entreprenadjuridik

Kurs i entreprenadbesiktning

Kurs i entreprenadbesiktning riktar sig mot entreprenörer, beställare och besiktningsmän. Syftet är att ge deltagarna kunskaper kring de relevanta reglerna i ABT 06, AB 04 som påverkar besiktningsmannens arbete ur entreprenadjuridisk synvinkel. Även AB-U 07, ABT-U 07, konsumenttjänstlagens regler och ABS 09 kommer att beröras.

Under kursen sker en genomgång av de grundläggande reglerna om avtalsrätt, upphandlings- och entreprenadformer, omfattningen av åtagandet, garantifrågor och berörs även besiktningsmannens ansvar. Deltagarna kommer under kursen att få lösa frågor som från tid till annan dyker upp i besiktningssammanhang, varefter en fördjupad genomgång sker av svaren och besiktningskapitlet. Frågorna är delvis rättsfallsbaserade. Tid ges också för deltagarnas egna frågor.

Det är en fördel om deltagarna har viss kännedom om AB 04 och ABT 06.

Vid en företagsintern kurs kan innehållet anpassas efter önskemål. Den kan exempelvis behandla frågeställningar utifrån interna doku¬ment, såsom besiktningsutlåtanden, tillämpade kontrakt, AF-del etc.