Grundkurs i entreprenadjuridik

utbildning entreprenadjuridik

Grundkurs i entreprenadjuridik

Denna utbildning är en grundkurs i entreprenadjuridik. Deltagarna får kunskap om de regler som påverkar byggprocessen och om branschens vanligaste standardavtal AB 04 och ABT 06. Kursen ges normalt på två utbildningsdagar, men kan på begäran även ges i kortare version på en dag (främst på bekostnad av praktiska inslag såsom övningsuppgifter mm).

Om utbildningen

Grundkurs i entreprenadjuridik omfattar en genomgång av grundläggande avtalsjuridik samt entreprenadjuridik. Utgångspunkt tas i standardavtalen AB 04 och ABT 06, där centrala bestämmelser gås igenom. Målet med kursen är att deltagaren ska få god kunskap om regelverket i dessa standardavtal, som kan sägas utgöra grunden i den svenska entreprenadjuridiken. Kursen innehåller även en introduktion till allmän avtalsjuridik där frågor kring t.ex. avtalets uppkomst, avtalstolkning, m.m. behandlas övergripande.

I denna utbildning ingår även gruppövningar där kursdeltagarna får arbeta tillsammans och tillämpa sina entreprenadjuridiska kunskaper på verkliga fall, vilket brukar vara ett mycket uppskattat sätt att tillgodogöra sig kunskap.

Vår grundkurs i entreprenadjuridik omfattar bland annat:

 • Kalkylförutsättningar inom entreprenadjuridiken
 • Kontraktshandlingarnas rangordning och tolkningsfrågor
 • Parternas ansvar för uppgifter inom entreprenadjuridiken
 • Utförande av kontraktsarbetena, kravet på fackmässighet
 • Formalia kring ÄTA-arbeten

* Hur entreprenören ersätts för ÄTA-arbeten

 • Organisation, samordning, kontroll
 • Ansvarstid, garantitid, garantiansvar inom entreprenadjuridiken
 • Hinder, stillestånd, m.m.
 • Entreprenadjuridikens skadeståndsregler
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Förseningsansvaret
 • Entreprenadjuridikens frister
 • Ekonomifrågor; ersättning, betalning
 • Rätt till innehållande av medel
 • Besiktningsformer
 • Hävning, skadestånd vid hävning
 • Allmänt om entreprenadtvister och tvistelösning
 • Kort om AB-U 07 / ABT-U 07

Förutsättningar

Denna utbildning riktar sig till beställare, entreprenörer och konsulter samt innefattar såväl teori som praktiska övningsuppgifter. Inga tidigare kurser eller utbildningar krävs, men en allmän förståelse för branschen är en fördel.

Utbildningens längd

Vi rekommenderar att ge kursen på två dagar, men det finns också möjlighet till en komprimerad version på en dag. Detta sker huvudsakligen på bekostnad av praktiska inslag.