Entreprenadrätt- och konsulträtt

utbildning entreprenadjuridik

Entreprenadrätt- och konsulträtt

Om tvist har uppstått eller är nära förestående kan vi ge Dig snabb och effektiv hjälp. Våra advokater har stor erfarenhet av entreprenadjuridik och vet hur man på bästa sätt positionerar sig i en entreprenadtvist.

Vi hjälper också gärna till i ett tidigt skede av byggprocessen, oavsett om det rör Dig som beställare eller Dig som entreprenör. Det är då man på bästa sätt kan identifiera och hantera de risker som alltid finns i en entreprenad.

För Dig som beställare kan vi till exempel bistå med entreprenadjuridisk rådgivning där vi anpassar entreprenadavtalet för det specifika projektet. Vi vet att varje entreprenad har sina egna kritiska moment, vilket får till konsekvens att branschens vanligaste standardavtal sällan kan användas rakt av. I vissa fall vet man till exempel redan på förhand att det finns ett juridiskt problem som kan påverka entreprenaden negativt, till exempel ett hinder som med viss sannolikhet kan komma att inträffa. Några exempel på andra frågor att fundera igenom kan vara: Vad ska prioriteras; tid, kvalitet eller pris? Vilken prissättningsmodell är lämplig? Hur ska projekteringsansvaret fördelas och vad får det för juridiska konsekvenser? Hur kan entreprenadens omfattning ringas in på ett tydligt sätt? Är partnering ett alternativ?

För Dig som är entreprenör kan vi bistå med granskning av förfrågningsunderlag och beställarens avtalsutkast, för att identifiera entreprenadjuridiska risker och klarlägga behovet av förändringar. Vi vet av erfarenhet att det ofta förekommer skrivningar i entreprenadavtal som kan få stora, och ibland för entreprenören oväntade, konsekvenser och av just denna anledning anlitas vi regelbundet av entreprenörer för avtalsgranskning under upphandlingsskedet.

Under entreprenadtiden agerar vi ofta bollplank åt våra klienter, såväl till beställare som entreprenörer, och tillhandahåller löpande entreprenadjuridisk rådgivning. Vi bedömer till exempel om entreprenören har rätt till tidsförlängning, möjligheterna till framgång med ÄTA-krav och hur avtalet ska tolkas i delar där parterna har olika uppfattning. Om en tvist är nära förestående bistår vi med rådgivning om hur bevisning kan säkras på bästa sätt och hur Du bör agera i förhandlingarna. Om Du vill kan vi även sköta förhandlingarna åt Dig.

Utbildning och branschspecifika kurser