WA-advokat

advokat konsulträtt

Spetskompetens inom entreprenadjuridik och fastighetsrätt

Wollsén Albinsson Advokatbyrå är inriktad mot bygg- och fastighetsbranschen. Vi har en stor branschkunskap och lång erfarenhet av att hantera allt ifrån de mest komplicerade entreprenadtvisterna och entreprenadavtalen till mindre entreprenader. Vi har de erfarna juristerna och spetskompetensen för hantering av fastighetsrättsliga och lokalhyresfrågor samt specialistkompetensen att hantera skatte- och momsfrågor för fastighetsbranschen.

Hos oss får Du rådgivning på hög nivå, där både juridiska och kommersiella aspekter vägs in. Vi tror att detta i kombination med ett prestigelöst förhållningssätt gör oss till en stark samarbetspartner i Dina affärer.

 

Aktuell information

Moms och co-working – nytt Skatterättsnämndsavgörande

Den 11 november 2019 kom det ett nytt intressant avgörande om moms gällande co-working utan fördefinierad arbetsplats. Skatterättsnämnden ansåg att det trots detta var fråga om uthyrning av fastighet.

Vad detta avgörande betyder finns en hel del att diskutera kring. Flera av nämndens ledamöter hade en annan uppfattning än majoriteten. Läs avgörandet här SRN

 WA Talks – ett diskussionsforum i hållbarhetens tecken

Den 22 oktober 2019 bjöd Wollsén Albinsson in till ännu ett frukostseminarium. Anna Denell, prisbelönt hållbarhetschef på Vasakronan, diskuterade tillsammans med Leonie Selting och Cecilia Vesslén frågan om “hållbarhet”.

Det är ett känt faktum att det ofta blir materialspill i samband med byggnation på fastigheter. Överskottsmaterialet måste forslas bort och tas om hand. Det leder till onödig negativ miljöpåverkan. Anna Denell  diskuterade på ämnet: Hur kan vi göra för att få incitament som leder till att byggentreprenörer förbrukar mindre material?

Cecilia Vesslén berättade om Sveriges Byggindustriers arbete med en vägledning för mätning och uppföljning av
klimat- och miljöutsläpp – ett projekt för att påverka miljön / förbättra villkoren för bygg- och anläggningsbranschen i stort. Vägledningen ska vara klar i januari 2020.

Hur stöder skattelagstiftningen miljöfrämjande åtgärder? Leonie Selting klargjorde vad lag och rättspraxis kräver för att ett företag
ska få avdrag för sina kostnader för miljösponsring.

Vill du få inbjudningar till kommande föreläsningar, anmäl ditt intresse till kontakt@wa-advokat.se 

Fastighetsnytt

Artikel om co-living i Fastighetsnytt 1 juli 2019, Leonie Selting och Sven Törnberg, läs här och länk till artikeln finns här.

Digitaliserade hyresförhandlingar

Publicerad 19 juni 2019

Regeringen föreslår att parter i hyresförhandlingar som avses i hyresförhandlingslagen ska få möjlighet att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll från förhandlingarna elektroniskt. Läs mer

Seminarium om ränteavdragsbegränsningsreglerna

Stockholm den 8 maj 2019

Wollsén Albinson hälsar er hjärtligt välkomna till årets tredje frukostseminarium. Denna gång kommer vi att diskutera och informera om ränteavdragsbegränsningsreglerna som gäller från den 1 januari 2019 för företag. Vi kommer samtidigt att visa hur vår Excelmodell ”Akka” fungerar. Akka är ett planeringsstöd för enskilda bolag och hela koncerner att hantera reglerna för innevarande och kommande år. 

Wollsén Albinsson Advokatbyrås Axel Christensson och Leonie Selting informerar om de nya reglerna, leder diskussionen och visar Akka.

8 maj 2019 kl. 8.45 10.00 (frukost serveras från kl. 8.30) hos Wollsén Albinsson Advokatbyrå på Kungsgatan 24.

För dig som missade seminariet finns seminariematerialet här, info om Excelmodellen Akka här, och du kan också kontakta Leonie Selting eller Axel Christensson om du har frågor om Akka eller om ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Frukostföreläsning kring co-living

Stockholm den 3 april 2019

På morgonen den 3 april inbjöd Wollsén Albinsson Advokatbyrå tillsammans med Cushman & Wakefield till årets andra frukostföreläsning. Denna gång diskuterades de hyres- och civilrättsliga samt skatte- och momsfrågorna kring den nya andra (vid sidan av Co-working) snabbt växande trenden på fastighetsmarknaden – Co-living. Cushman & Wakefields Jacob Mattsson förklarade den globala trenden Co-living och hur denna ser ut att påverka aktörerna i Sverige. Våra advokater Erik Darin och Sven Törnberg redde ut de civilrättsliga aspekterna och advokat Leonie Selting de skatterättsliga.

Om du vill få en inbjudan till kommande föreläsningar kan du anmäla ditt intresse till kontakt@wa-advokat.se.

För dig som missade föreläsningen finns en summering att läsa här och här och här. Svenskt Näringslivs och Fastighetsägarnas hemställan till Finansministern, Näringsministern och Skatteutskottet, om lagändring för att modernisera hyresmomsen finns i en länk här.

Moms och migrationsboende

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen meddelas den 8 maj 2019. Frågan i målet är om ett tillhandahållande av tillfälligt boende med mat och kringtjänster för asylsökande utgör ett enda sammansatt tillhandahållande eller om det består av flera fristående tillhandahållanden, exempelvis dels bostad (ej moms) och dels försäljning av mat/måltider (där moms ska tas ut).
Högsta förvaltningsdomstolen anser att Bolagets omsättning består av i vart fall två tillhandahållanden, nämligen av logi och av kost, som mervärdesskatterättsligt ska bedömas var för sig. Domstolen bestämmer att Skatterättsnämnden måste titta på ärendet igen och göra en ny bedömning. Läs domen här HFD

Direktavdrag för förbättringskostnader

Högsta förvaltningsdomstolen anser i en dom den 4 juni 2019, att ett bolag som bytte ut tvåglasfönster med träram i sina hyresfastigheter i samband med ett upprustningsprojekt mot nya treglasfönster med aluminiumbeklädd träram, kunde få avdrag för utgifterna direkt, såsom för reparationer. Läs domen här HFD

Skatteverket har den 16 maj 2019 lagt ut information om hur Skatteverket ser på de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna på sin hemsida,
se informationen i länk här.

Skatterättsnämnden meddelar den 10 april 2019 ett förhandsbesked om tillämpningen av de så kallade riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

Skatterättsnämnden kommer i det aktuella fallet fram till att: “Även om skuldförhållandet kan medföra en väsentlig skatteförmån för intresse­gemenskapen kan det enligt Skatterättsnämndens mening inte uteslutande eller så gott som uteslutande anses ha uppkommit av det skälet.

Situationen är därför inte sådan att den kan anses utgöra ett missbruksfall av det slag reglerna är till för att förhindra. Den ovan nämnda presumtionen är således inte bruten och Bolaget ska därför inte vägras avdrag för räntor”, läs avgörandet i länk här och i pdf här FHB

Ej moms på el och vatten, om bostad

Skatterättsnämnden meddelar den 27 februari 2019 att det inte ska vara moms på el/vatten som mäts och debiteras individuellt i samband med bostadsupplåtelse. Nämnden går emot Skatteverkets tidigare ställningstagande dnr
202 54979-18/111. Skatteverket säger den 7 mars 2019 att verket kommer att överklaga nämndens avgörande till Högsta förvaltningsdomstolen, se Skatteverkets synpunkter här.

Läs avgörandet här SRN

Ej moms på företagsbostad 

Skatterättsnämnden meddelar den 28 december 2018 ett förhandsbesked i frågor som gäller företagsbostäder och moms.
Skatterättsnämnden anser att moms inte ska debiteras på uthyrning av så kallade förtagsbostäder när hyrestiden typiskt sett är längre än fyra månader och uthyrarens aktivitet vad gäller bokning, städning, tillhandahållande av lakan och liknande inte är så omfattande. Skatterättsnämnden anser att uthyrningen inte kan likställas med momspliktig hotellverksamhet.

Läs avgörandet här SRN

Tidigare

Lyckad frukostföreläsning kring co-working

Stockholm den 23 januari 2019

På morgonen den 23 januari inbjöd Wollsén Albinsson tillsammans med Agneta Jacobsson och Tom Wadegård från Cushman & Wakefield till frukostföreläsning om skatte-, moms- och redovisningsfrågor kring den nya snabbt växande trenden på fastighetsmarknaden – Co-working. Runt 25 morgonpigga deltagare från varierande branscher lyssnade till våra advokater Erik Darin, Sven Törnberg och Leonie Selting förklara fördelarna med att driva Co-working i stället för att på traditionellt sätt hyra ut lokal på längre tid.

Om du vill få en inbjudan till kommande föreläsningar kan du anmäla ditt intresse till kontakt@wa-advokat.se.

För dig som missade föreläsningen finns en summering att läsa här och här.

Pressmeddelande

Wollsén Albinsson Advokatbyrå gläder sig åt att nu ha knutit till sig ytterligare ett tungt namn

Stockholm den 4 december 2018

Wollsén Albinsson Advokatbyrå fortsätter sin expansion genom att ta in en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Vi har fortsatt en uttalad ambition att växa och bredda vår kompetens. Det är otroligt positivt att få ytterligare bredda byrån inom fastighetsområdet och välkomna skattespecialisten Leonie Selting. Leonie Selting har mer än 20 års erfarenhet från arbete med skatterättsliga frågor och bokföring/redovisning. Hon kommer närmast från Advokatbyrån Selting Tax Law AB, en renodlad skatteadvokatbyrå med fastighets- och internationell inriktning, där hon var verksam i 10 år. Leonie Selting har även arbetat hos Skatteverket, RSV och hos en av de stora revisionsbyråerna (the Big Four) samt har arbetat med bokföring, skatte- och ekonomisk rådgivning hos Skogssällskapets Förvaltning AB m.m.

Leonie Selting är nischad mot skatte- och momsfrågor som uppkommer vid innehav av och avyttring av fastigheter (ofta i bolag), uthyrning av lokaler i olika typer av verksamheter och omstruktureringar av fastighetskoncerner m.m. Vidare arbetar hon med internationella skatte- och momsfrågor på bolags- och koncernnivå.

Wollsén Albinsson Advokatbyrå startades hösten 2015 av advokaterna Magnus Wollsén och Sven Albinsson och var ursprungligen helt specialiserad mot entreprenad- och konsulträtt.

Genom rekryteringen av Leonie Selting förstärks vår fastighetsrättsliga kompetens ytterligare. Tillsammans med advokatbyråns tidigare rekryteringar av advokaterna Anders Janson, Erik Darin och Jens Björkstrand och Sven Törnberg kan vi nu erbjuda våra kunder en stor bredd av kunskap och erfarenheter med hög specialisering inom fastighetsrätt.

I januari 2017 flyttade vi in i nyrenoverade lokaler på Kungsgatan 24 för att ge plats för fortsatt expansion.

Vid frågor, kontakta Leonie Selting +46 70 249 01 00.

 

Frukostföreläsning 23 januari 2019

Skatterättsliga frågor, redovisningsreglerna IFRS 16 kring Co-working

Wollsén Albinsson Advokatbyrå tillsammans med Cushman & Wakefield och Agneta Jacobsson hälsar dig hjärtligt välkommen till årets första frukostföreläsning om skatte-, moms- och redovisningsfrågor kring den nya snabbt växande trenden på fastighetsmarknaden – Co-working. I flera aspekter kan det ur skatte-, moms- och redovisningshänseende vara en fördel att driva Co-working i stället för att på traditionellt sätt hyra ut lokal på längre tid. Eftersom de skatte-, moms- och redovisningsrättsliga frågorna tangerar de civilrättsliga frågorna, så behandlar vi samtidigt avtalsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor i gränslandet däremellan. Vi berör också skillnader mellan Co-working / Co-living.

Agneta Jacobsson tillsammans med Tom Wadegård från Cushman & Wakefield informerar om Co-working

Leonie Selting behandlar de skatte- och momsrättsliga frågorna och redovisningsreglerna IFRS 16 kring Co-working

Sven Törnberg och Erik Darin behandlar de avtals- och hyresrättsliga frågorna kring Co-working

23 januari 2019 kl.9.00-9.45 (frukost serveras från kl.8.30)

hos Wollsén Albinsson Advokatbyrå på Kungsgatan 24 (4 tr)

För mer information och anmälan klicka här.

Träffa oss på Business Arena 20 september 2017

Cecilia Vesslén, cecilia.vesslen@wa-advokat.se; +46 (0) 708 23 93 74
Jens Björkstrand, jens.bjorkstrand@wa-advokat.se; +46 (0) 73 155 28 88
Sven Törnberg, sven.tornberg@wa-advokat.se +46 (0) 708 34 75 21

Artikel Fastighetssverige

Stockholm den 13 september 2017

Mindre jobb och riskhantering om ”semesterparagrafen” försvinner

En statlig utredning (”Stärkt ställning för hyresgäster”) föreslår att den så kallade semesterparagrafen ska tas bort. Mycket pekar på att regeln kommer att försvinna vilket är fördelaktigt för alla hyresvärdar. Regeln har bland annat inneburit att en hyresvärd riskerar att hyresgäst med lång hyrestid i förtid säger upp ett hyresavtal på grund av att hyresvärden förhållit sig passiv i mer än tre veckor.

Läs hela artikeln här

Pressrelease

Stockholm den 14 mars 2017

Wollsén Albinsson Advokatbyrå knyter till sig ytterligare ett tungt namn

Vi har en uttalad ambition att växa och bredda vår kompetens och det är otroligt positivt att få välkomna advokaten Sven Törnberg som närmast kommer från Foyen Advokatfirma.

Läs hela pressreleasen här

Pressrelease

Stockholm den 13 januari 2017

Wollsén Albinsson Advokatbyrå knyter till sig tunga namn

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har gjort strategiska rekryteringar genom att ta in tre nya delägare inom fastighetsrätt. Vi har en uttalad ambition att växa och bredda vår kompetens och det känns otroligt roligt att välkomna advokaterna Anders Janson, Erik Darin och Jens Björkstrand. Samtliga kommer närmast från Foyen Advokatfirma.

Läs hela pressreleasen här